220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 


Thỉnh Nguyện Thư có thể đã bị giả mạo, đã được gởi vào HĐTP ngày 04/03/2008
Khoảng 13 phút trước khi cuộc họp kết thúc, nghị viên Sam Liccardo đã đệ trình một bản “thỉnh nguyện” tự nhận là do 92 chủ nhân cơ sở thương mại ký ngày 4 tháng Ba nội dung như sau:
“Chúng tôi không muốn Hội Ðồng Thành Phố đặt bất kỳ danh xưng nào cho khu vực cho đến khi các viên chức Thành Phố đưa ra một chỉ dẫn về việc đặt danh xưng cho một khu thương mại. Chúng tôi sẽ làm việc với các viên chức Thành Phố và các hội viên thuộc cộng đồng thương mại của chúng tôi để quyết định một danh xưng nào thích hợp cho chúng tôi. CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG LIÊN HỆ ÁP ÐẶT MỘT DANH XƯNG NÀO cho khu thương mại của chúng tôi mà chúng tôi không cần và cũng không muốn trong lúc NÀY.”

Ngay khi văn kiện này được công bố sau buổi họp ngày 4 tháng Ba năm 2008, hàng chục chủ nhân cơ sở thương mại có chữ ký trong bản thỉnh nguyện tự nhận này đã bắt đầu lên tiếng công khai chống lại bản thỉnh nguyện (xin xem danh sách cập nhật của các cơ sở thương mại này ở phía dưới), và mạnh mẽ phát biểu rằng họ chưa bao giờ ký vào bản thỉnh nguyện và những chữ ký của họ đã bị ghép vào bản thỉnh nguyện mà không có sự đồng ý của họ, hoặc những chữ ký này đã bị giả mạo.

 
Possible Forged Petition submitted to Council on March 4th, 2008
About 13 minutes before the end of the meeting, Councilmember Sam Liccardo introduced a “petition” purportedly by 92 business owners (click here to view the list), dated March 4, 2008, that stated as follows:
“We do not want the City Council to name any name on the street until the City staff to develop a guideline on naming a business district. We will work with the City’s staff and members of our business community to come up with a name that is acceptable to us. WE DO NOT WANT OUTSIDERS TO IMPOSE A NAME to our business area that we do not need and do not want it NOW.”

As soon as this document was made public after the March 4, 2008 council meeting, dozens of business owners whose signatures appeared on this purported petition began publicly speaking out against this petition (see the list below), and emphatically stating that they never signed this petition and that their signatures were grafted onto this petition without their consent, or that their signatures were forged.

LIST  OF  BUSINESSES  SIGNED  LETTER  OF  DECLARATION
DANH   SÁCH   THƯƠNG   GIA   KÝ   GIẤY   MINH   XÁC
                                                   
                                                                    As of March 13, 2008
Eurasia Delight (1)
O Mai International (2)
Hien Khanh Dakao (3)
Chau Nguyen (5)
Banh Khot (6)
Nuoc Mia Ninh Kieu (8)
Mah’s juice (10)
Chao Vit Thanh Da (11)
Thanh Xuan music (12)
Pho Phi Long (15)
GAC (21)
Co Hong (26)
Tran Dac (27)
Hung Phat (28)
Thuy Anh Diamonds (30)
Bao Huynh Jewelry (32)
Kim Son (34)
Kim Son II (35)
Quang Kim Son (36)
Kim Khanh Jewelry (37)
Bich Van Jewelry (38)
Kim Loan (39)
Calla (46)
Diana Collection (47)
Milano & Tuxedo (51)
Perfect USA SJ (53)
Streetel (54)
Y Nhu (57)
Mimi 2000 (63)
Century gift gate (64)
Site for Sore eyes (67)
Tele wireless (70)
Global air (71)
Thu Thao bridal (72)
HMH auto parts (82)

                                     © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.