220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 San Jose Voters For Democracy
Phong  Trào  Cử  Tri San  Jose  Đòi Dân  Chủ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: (408) 679-8902

 www.SJVoters4Democracy.com

Thông Cáo Báo Chí

San Jose, ngày 10 tháng 3 năm 2008

Chúng tôi cám ơn Hội đồng Thành phố đã thu hồi biểu quyết ngày 20 tháng 11 năm 2007. Thêm nữa chúng tôi cám ơn ông Thị trưởng đã mời chúng tôi, Phong Trào Cử Tri Đòi Hỏi Dân Chủ cùng làm việc với nhóm Tiếng Nói Chúng Tôi, ông Henry Lee, và nhân viên thành phố về một tiến trình để đặt tên cho khu vực thương mãi. Vì các lý do sau đây, Phong Trào Cử Tri Đòi Hỏi Dân Chủ không thể chấp nhận lời mời này của ông.

Bản thỉnh nguyện của 92 chủ nhân cơ sở thương mãi mà Nghị viên Sam Liccardo dùng như là căn bản chủ yếu cho “đề nghị thay thế” dẫn đến sự chấp hành của quyết nghị 74270, đã chứng tỏ là một sự gian lận. Hàng chục thỉnh nguyện viên trong danh sách đã lên tiếng công khai, mạnh mẽ nói rằng họ chưa bao giờ ký vào bản thỉnh nhuyện đó và chữ ký của họ đã được chắp ráp vào thỉnh nguyện thư này ngoài sự dồng ý của họ, hoặc là các chữ ký của họ đã bị giả mạo. Thêm nữa, một số thương gia trong bản thỉnh nguyện tọa lạc trên đường Senter, có nghĩa rằng họ không thuộc khu vực sẽ được đặt tên

Chúng tôi đời hỏi phải có một cuộc điều tra đầy đủ của vấn đề này, đặc biệt là vai trò của các thành phần khác nhau đã tham dự kể cả bất cứ nghị viên nào.

NV Liccardo, một cựu công tố viên, đáng lẽ phải cẩn thận hơn trước khi dùng bản thỉnh nguyện này để xoay xở chống lại đề nghị của NV Chu, một đề nghị thật sự nhìn nhận lựa chọn của khối đa số qua việc chấp nhận tên Little Saigon cho khu vực. Sự chấp hành của quyết nghị 74270 của ông Thị trưởng và các NV Nguyen, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco, và Campos hoàn toàn căn cứ trên một bản thỉnh nguyện đến nay được biết là man trá.

Điều này càng châm dầu thêm cho sự tuyệt thực của ông Lý Tống. Đến nay ông Lý Tống đã trải qua 23 ngày nhịn ăn và 4 ngày nhịn uống.

Chúng tôi mong mỏi ông Thị trưởng và các thành viên khác trong Hội đồng Thành phố tránh xa những người đang xử dụng các chiêu thức bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi rất cuồng nhiệt, chúng tôi luôn luôn hành xử theo luật pháp, trong tinh thần chính trực và tín cẩn. San Jose Voters For Democracy lấy làm hãnh diện không tham gia vào một tiến trình xuất phát từ các phương cách bất hợp pháp. Một cách đơn giản, chúng tôi không thể hợp tác với những kẻ đã phạm pháp.

San Jose Voters For Democracy hết sức mong mỏi Hội đồng Thành phố triệu tập một phiên họp khẩn cấp để thu hồ quyết nghị 74270 , và bầu lại để chấp thuận tên Little Saigon cho khu vực.

Để biết thêm tin tức, xin vui lòng liên lạc Barry Hùng Đỗ qua 408-679-8902.

 
For Immediate Release

San Jose, March 10th, 2008

We thank the City Council for rescinding its vote of November 20, 2007. We further thank the Mayor for having extended his invitation to San Jose Voters for Democracy to work with the Our Voice group, Mr. Henry Lee, and the city staff to come up with a process for naming the business district. For the reasons below, San Jose Voters For Democracy cannot accept this invitation.

The “petition” by 92 business owners (click here to view the list), used by Councilman Sam Liccardo as the exclusive basis for his “alternative motion” leading to the adoption of Resolution 74270, has been proven to be fraudulent. Dozens of purported petitioners have been speaking out publicly, emphatically stating that they never signed this petition and that their signatures were grafted onto this petition without their consent, or that their signatures were forged. Additionally, a number of the businesses on this petition are located on Senter Road, which means that they are not located within the area to be designated.

We demand a full investigation in to this matter, particularly the role that various parties, not excluding any member of the Council, have played.

Councilmember Liccardo, a former prosecutor, should have done his due diligence before using this fraudulent petition to maneuver against Councilmember Chu’s motion, one that would truly acknowledge the majority’s choice by officially adopting the name “Little Saigon” for the area. The adoption of Resolution 74270 by the Mayor and Councilmembers Nguyen, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco, and Campos was based completely on a petition that is now shown to be fraudulent.

This has further fueled Mr. Ly Tong’s hunger strike. Today is Mr. Ly Tong’s 23rd day without food and his 4th day without water.

We urge Mayor Reed and other members of the San Jose City Council to distance themselves from those who engage in illegal tactics. Though we are passionate, we have always acted legally, ethically and in good faith. San Jose Voters For Democracy will take pride in refusing to participate in a process derived through unlawful means. We simply cannot collaborate with those who break laws.

San Jose Voters For Democracy strongly urges the City Council to immediately hold an emergency meeting to rescind Resolution 74270, and to re-vote to approve the name “Little Saigon” for the area.

For more information, please contact Barry Hung Do at 408-679-8902.

                                     © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.