220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 San Jose Voters For Democracy
Phong  Trào  Cử  Tri San  Jose  Đòi Dân  Chủ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: (408) 786-5875

 www.SJVoters4Democracy.com

San Jose, ngày 26 tháng 3, năm 2008.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Theo kết quả buổi họp 25 tháng 3 năm 2008, Hội Đồng Thành Phố đã chính thức công nhận tên Little Saigon được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại San Jose. Đồng thời, Hội Đồng chấp thuận để cộng đồng người Việt gây quỹ thiết lập một bảng hiệu hay một cổng chào với hàng chữ Welcome To Little Saigon trên góc đường Story Rd và McLaughlin Ave. Thành phố sẽ chấp thuận cho bảng hiệu hoặc cổng chào trở thành vĩnh viễn khi nó được thiết kế phù hợp với quy định soạn thảo của thành phố về sự chỉ định và đặt tên cho một khu vực của thành phố trong tương lai sắp tới.

Quyết Nghị 25/3/08 là một thắng lợi, tuy chưa phải hoàn toàn, của tất cả đồng hương chúng ta trong vấn đề phục hồi danh dự của cộng đồng theo tinh thần Bản Quyết Nghị Đại Hội Cộng Đồng 09/12/2007. Những bước kế tiếp Phong Trào cần tiến hành gồm những điều sau:

Thứ nhất, Tiểu ban Bãi Nhiệm trong Phong Trào sẽ trở thành Ủy Ban Bãi Nhiệm để hoạt động được hữu hiệu và quy mô hơn. Công tác Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng vẫn tiếp tục tiến hành một cách thuận lợi. Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ quy tụ và làm việc với cử tri khu vực 7 để chính thức thực hiện tiến trình này vào giữa tháng 4 năm 2008. Phong Trào sẽ tiếp tục hỗ trợ và cố vấn cho Ủy Ban Bãi Nhiệm. Quỹ pháp lý sẽ tiếp tục dùng để hỗ trợ cho công việc bãi nhiệm bà Nghị viên Madison Nguyễn.

Thứ hai, một Hội Đồng Quản Trị Little Saigon-SJ sẽ được thành lập bởi Phong Trào và Ban Đại Diện cộng đồng Bắc Cali, và sẽ được mở rộng đến các nhân sĩ, hội đoàn và các thành viên trong giới thương mại của cộng đồng chúng ta. HĐQT này nhằm mục đích kêu gọi gây quỹ, giám sát tài chánh trong việc xây dựng bảng hiệu, vận động và phối hợp với thành phố trong thủ tục đặt tên Little Saigon. Việc xây dựng cổng chào chỉ được thực hiện khi nào thành phố chính thức công nhận tên Little Saigon cho Khu vực thương mại Story Rd.

Thứ ba, Phong Trào sẽ tổ chức ngày Biểu Dương Chào Mừng Little Saigon Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008 ngay trước tiền đình thành phố San Jose để cảm tạ đồng hương, các đoàn thể cùng quý cơ quan truyền thông báo chí đã tích cực tranh đấu sát cánh với Phong Trào trong những ngày tháng qua.

TM
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân
..................................................................................................................................................

<= Banner
(Option 3) này là 1 trong 3 banners “Little Saigon” đã được đa số đồng bào chọn, đồng ý nhiều nhất tại cuộc "Trưng Cầu Dân Ý" nhân buổi ra mắt Tập Thơ của HT. Thích Quảng Độ ở San Jose City Hall, ngày 14-10-2007. Các mẫu banners trình bày ở đây, đã được thay đổi (thêm Cờ Vàng 3 sọc đỏ, chữ Little Saigon) bởi Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ dựa trên thiết kế gốc (không có Cờ Vàng 3 sọc đỏ, chữ Little Saigon
) của SJ Redevelopment Agency tại buổi họp cộng đồng ngày 10-10-2007. Mẫu thiết kế Banner này không nhất thiết sẽ là
mẫu Banner chung cuộc được dựng lên.

Proposed - Modified Banner Design by SJ Voters for Democracy from draft original design proposed by SJ Redevelopment Agency presenting at community meeting on Oct. 10-2007.

         © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ - website designed by Cuong Le.