220 Leo Ave., Suite B, San Jose, CA 95112 - Tel: (408) 786-5875/608-5632
 

Để đóng góp bằng Credit Card qua hệ thống PayPal - Xin nhấn vào Link dưới đây:


ỦY  BAN  TRANH  ĐẤU LITTLE  SAIGON
P.O. Box: O, San Jose, CA 95151 - 0015, FPPC# 1302736 - Fax: (408) 274-0448

Lê Hữu Phú: (408) 568-0219, Hoàng Lan: (408) 627-5229, littlesaigon_sj@yahoo.com

Cách Đóng Góp cho Quỹ Tranh Đấu Little Saigon

Theo luật lệ của tiểu bang và thành phố đòi hỏi, chúng ta cần phải thực hiện các điều sau đây khi đóng góp cho quỹ tranh đấu Little Saigon và tổ chức recall Nghị viên Madison Nguyễn -
Tất cả mọi đóng góp phải cho biết: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp.

1) Xin qúy vị điền vào phiếu Ủng Hộ Tài Chánh dưới đây (xin in ra để điền)
...........................................................................................................................
Phiếu Ủng Hộ Quỹ Tranh Đấu Little Saigon
Donation for Committee for Little Saigon Advocacy

Họ và Tên (Last and First Name):____________________________

Số Điện Thoại (Phone number):_____________________________

Địa Chỉ (Address):________________________________________

______________________________________________________

Nghề Nghiệp (Occupation):_________________________________
xin ghi rõ là nội trợ, nghĩ hưu hay mất việc, v.v...

Ủng Hộ số tiền (Donation):___________________ Cash

Nếu là Chi Phiếu (Check) xin ghi số Check number:_______________

Trên Chi Phiếu xin ghi trả cho:  QTD  Little Saigon
                                                       (pay to the Order of: QTD Little Saigon)

Nếu đồng ý cho phép đăng tên qúy vị trên báo:______ (xin đánh chữ X)
(Cross X, if it's OK to print your name on the newspaper)

Ký Tên (Signature):_______________________________________

Gởi về: P.O. Box: O, San Jose, CA 95151-0051
...........................................................................................................................

2)
Chi Phiếu (Check) hay tiền mặt sẽ bỏ chung với phiếu Ủng Hộ vào 1 phong bì.
3) Đưa phong bì cho nhân viên nhận tiền kiểm lại lần nữa, vô sổ đóng góp, dán kín và cất giữ.
4) Mọi đóng góp sẽ được đăng báo và phổ biến trên Internet. Nếu quý vị cho phép.
5) Xin qúy vị dùng email để liên lạc với Ủy Ban khi có chuyện cần thiết và để đóng góp ý kiến đấu tranh cho ngày càng hữu hiệu hơn.

Xin chân thành cảm ơn sự yểm trợ và hợp tác của qúy vị
Ủy Ban Tranh Đấu Little Saigon - Hoàng Lan


                                                             © 2008 San Jose Voters for Democracy. All rights reserved. FPPC# 1302736. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.